SAIL sweeps majority Vishwakarma Rashtriya Puraskar