It's Rio Again ! India Scores Big on Tinto's Self -Goal